-44.8%

ITEM N

299.00 165.00

במלאי .

פרטים

החזר בהנחה

יש לשלם את ההמחאה ולאחר מכן לשלוח אלינו את האישור תשלום ואו לעדכן אותנו בכך

החזר חוב של 300 ש”ח דרך חברת גבייה

מופחת 30ש”ח לתשלום  מהיר.

ולהסרה לאחר מכן מרשימת החייבים.