ITEM N 240

240.00

במלאי .

פרטים

יש לשלם את החוב ולאחר מכן לשלוח אלינו את האישור תשלום ואו לעדכן אותנו בכך

החזר חוב של 500 ש”ח דרך חברת גבייה

מופחת 30ש”ח לתשלום  מהיר.

ולהסרה לאחר מכן מרשימת החייבים.